Kategoriler
Alışveriş Sepetiniz

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1.TARAFLAR:

SATICI:

Sonnur Ticaret ( Tarık Celep Şahıs Firması )

Adres :Denizköşkler Mah. Dündar Sok No:12 / A Avcılar / İSTANBUL

Telefon :0212 695 24 26 – 0501 084 56 11

E-posta :info@sonnurticaret.com

1.KONU:


İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (bundan sonra "Sözleşme” olarak anılacaktır) konusu, ALICI'nın SATICI'ya www.sonnurticaret.com alan adlı internet sitesinden çevrimiçi ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri ile diğer ilgili mevzuat gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2.SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMAT BİLGİLERİ:


SATICI ile ALICI arasında akdedilen işbu Sözleşme’ye konu ürünlerin adı, adeti, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve temel nitelikleri aşağıdaki gibi olup Sözleşme’nin onayı ile sipariş verilmesi halinde bu bilgiler fatura bilgileri olarak kullanılacaktır:

Bu bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır, aksi takdirde doğabilecek zararları tamamıyla ALICI karşılayacak ve bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluk ALICI’ya ait olacaktır. SATICI tespit ettiği veya gerekli olduğunu gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bu bilgilerin eksik veya hatalı olduğu gerekçesi ile ilgili siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI bu durumlarda öncelikle ALICI’nın vermiş olduğu iletişim bilgileri vasıtası ile ALICI’ya ulaşmaya çalışır ve bu esnada siparişin yürürlüğe koyulmasını dondurabilir. ALICI’ya ulaşılamaz veya bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, siparişi iptal edebilir.


GENEL HÜKÜMLER:

 

1.ALICI, SATICI'ya ait www.sonnurticaret.com alan adlı internet sitesinde Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

2.ALICI, bu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

3.Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI’ya veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa teslim edilir. Genel olarak ve aksi açıkça belirtilmediği sürece (sipariş tutarı 50.-TL (ElliTürkLirası) ve üstünde olduğu müddetçe) teslimat masrafları SATICI’ya aittir. SATICI, satış anında yürüttüğü ve internet sitesinde şartları ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir.

4.Sözleşme konusu ürünün teslimatı SATICI'nın anlaşmalı olduğu Yurtiçi Kargo unvanlı kargo firmasının gönderi alanıyla sınırlıdır. SATICI'nın sorumluluğu SATICI'nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının gönderi alanının bitiminde sona erer.

5.Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ve/veya adresinde bulunmamasından SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI’ya aittir.

6.ALICI ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemek ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

7.SATICI, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

8.Ürünün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar nedeni ile yasal azami 30 (otuz) günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

9.SATICI, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

10.SATICI, Sözleşme konusu ürünün tedarik edilememesi yahut mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar sebebiyle edimini yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde açık bir şekilde ALICI’yı kanunen belirlenmiş şekilde bilgilendirmek ve sözlü/yazılı onayını almak kaydı ile eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir, Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüğünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI’nın onay vermediği hallerde ise sipariş iptal edilir ve ödemeye ilişkin (varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeler) iade bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (ondört) gün içinde gerçekleştirilir (Sözleşme feshine ilişkin akdi hükümler uygulanır). Mücbir sebebin 30 (otuz) günü aşması ve tarafların bu madde dahil Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin ifasının tümüyle imkansızlaşması halinde, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak Sözleşmeyi fesih hakkı doğmuş olacaktır.

11.Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’nin onaylanmış olması ve ürün bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

12.Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 (üç) gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

13.ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı bir şekilde kullanmamayı baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

 

2.CAYMA HAKKI:

3.ALICI, 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir.

4.Cayma hakkı süresi, Sözleşme konusu ürünün ALICI’ya veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa teslim edildiği gün başlar.

5.Cayma hakkının kullanılması için yasal süresi içerisinde, Cayma Hakkı Formu kullanılarak SATICI'ya faks veya e-mail vasıtası ile açık bir şekilde bildirimde bulunulması gereklidir. Cayma hakkının kullanıldığına dair faks yahut e-mail kullanılması halinde, Sözleşme’nin son maddesinde yer alan form örneğinin kullanılması ve/veya bu form örneğinde yer alan bilgilerin eksiksiz olarak bildirilmesi zorunludur.

6.ALICI, aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

1.Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler.

2.Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler.

3.Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler.

4.Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler.

7.Cayma hakkının kullanılması halinde, ALICI cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde ürünü SATICI’ya gönderecektir. ALICI'ya veya ALICI’nın gösterdiği teslimat adresindeki kişiye/kuruluşa teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneğinin yahut kargo takip numarası bilgisinin ve ayrıca fatura aslı ürün ile birlikte gönderilmiş ise fatura aslının SATICI’ya gönderilmesi/bildirilmesi zorunludur. Bu belgenin/bilginin ulaşmasını takip eden 14 (ondört) gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslının ürün ile birlikte ALICI’ya gönderildiği hallerde fatura aslı SATICI’ya gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

8.Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün anlaşmalı kargo firması olan Yurtiçi Kargo aracılığı ile SATICI’ya geri gönderilmesi halinde kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır, aksi halde kargo bedeli ALICI’ya aittir.

 

 

3.GENEL HÜKÜMLER:

4.18 yaşından küçük kişiler SATICI'dan alışveriş yapamaz.

5.Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.

6.ALICI tarafından sitede girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler SATICI tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre teknik imkanlar ölçüsünde alınmış olup, söz konusu bilgiler ALICI cihazından girildiğinden ALICI tarafında korunmaları ve kötü niyetli üçüncü kişilerce erişilmemesi için virüs vb. zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

 

4.YETKİLİ MAHKEME:

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ile bu sınırı aşan durumlarda ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri görevli ve yetkilidir.

5.CAYMA FORMU ÖRNEĞİ:

ALICI, işbu Sözleşme ile satın almasını gerçekleştirdiği ürünlere ilişkin cayma hakkını, yukarıda belirtilen şartlar dahilinde SATICI'ya göndereceği faks, e-mail veya telefon vasıtası ile açık bir şekilde bildirimde bulunarak kullanabilecektir.

Cayma hakkının kullanıldığına dair faks yahut e-mail kullanılması halinde, aşağıdaki form örneğinin kullanılması ve/veya bu form örneğinde yer alan bilgilerin eksiksiz olarak bildirilmesi zorunludur:

CAYMA HAKKI FORMU:

(Bu form, sadece Sözleşme’den cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurup gönderilecektir)

·Kime:

Sonnur Ticaret ( Tarık Celep Şahıs Firması )

Adres :Denizköşkler Mah. Dündar Sok No:12 / A Avcılar / İSTANBUL

Telefon :0212 695 24 26 – 0501 084 56 11

E-posta :info@sonnurticaret.com

 

 

·Sipariş tarihi veya teslim tarihi:

(Cayma hakkınızı kullandığınız siparişin tarihini ve ürünün size teslim tarihini burada belirtiniz)

·Cayma hakkına konu mal veya hizmet:

(Cayma hakkınızı kullandığınız ürünlerin adı, adeti ve temel niteliklerini burada belirtiniz)

·Cayma hakkına konu malın bedeli:

(Cayma hakkınızı kullandığınız ürünlerin bedelini (KDV dahil olarak) burada belirtiniz)

·ALICI’nın adı ve soyadı:

(Adınızı-Soyadınızı burada belirtiniz)

·ALICI’nın adresi:

(Adresinizi burada belirtiniz)

·ALICI’nın imzası

(Sadece kâğıt üzerinde gönderilmesi halinde, talebin imzalı olması gerekmektedir)

·Tarih

(Cayma hakkını kullandığınız, bu formu bize ilettiğiniz tarihi belirtiniz)

Bu formla yukarıda yazılı olan ürünlerin satışına ilişkin Sözleşme’den cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

Powered By KobiDirekt & Uzra Creative